Хірургічне торакальне відділення

Основними напрямами роботи відділення є хірургія доброякісних захворювань і новоутворень легенів і плеври, лікування травматичних уражень органів грудної клітки, пластична хірургія стравоходу, трахеї і бронхів, захворювання середостіння і діафрагми.

У клініці виконуються операції найвищої категорії складності, зокрема, трахеально- і бронхопластичні операції, тотальна езофаго-колонопластика та езофаго-гастропластика, а також – весь спектр стандартних втручань на органах грудної клітки. Протягом останніх 12 років активно впроваджуються відеоторакоскопічні операції на плеврі, легені та середостінні. Цілий ряд хірургічних втручань виконані на базі торакального відділення ВОКЛ ім. Пирогова вперше у Вінницькому регіоні. Сюди належать: циркулярна резекція трахеї, ізольовані резекції бронхів, в тому числі – з полібронхіальним анастомозом, відеоторакоскопічні екстирпації доброякісних утворень легень та середостіння, відеоторакоскопічна грудна симпатектомія, радикальне роз’єднання стравохідно-трахеальної нориці.

На базі відділення працює центр по наданню ургентної цілодобової спеціалізованої допомоги хворим з торакотравмою. Колективом проводиться велика організаційна робота по налагодженню чіткої системи на-дання допомоги хворим з патологією грудної клітки як в стаціонарі, так і в районах області.

Колектив відділення активно співпрацює з кафедрою хірургії №1 під керівництвом професора Шапринського В.О.

На базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова хірургічне торакальне відділення відкрито 01.10.1976. З 1995 року організовано центр по наданню ургентної цілодобової спеціалізованої допомоги хворим з торакотравмою.

Зародження торакальної хірургії у Вінницькій області пов’язане з іменами видатних діячів вітчизняної медицини: професорів М.М. Болярського, М.В. Даниленка, Г.А. Сардака. Сучасний розвиток торакальної служби, впровадження цілої низки передових технологій (пластична хірургія стравоходу, бронхів, хірургія легенів і плеври) невід’ємні від імені професора Мітюка Івана Ілліча, лауреата Державної премії України, який з 1975 по 2006 рік очолював кафедру госпітальної хірургії. З 2006 р. кафедру хірургії №1 очолює професор Шапринський В.О..

Завідувачами підрозділу були Ревуцький Л.З. (1975-1978), Луцкер О.Б. (1978-1992), Полянчук М.А. (1992-2010).

Кадровий склад відділення: зав.відділенням - Поліщук В.І.. Лікарі хірурги: Процик О.І., Божок С.М., Домбровський В.Ю., Усатюк Ю.О., Салюк О.В., Околіта В.О., Гончаренко В.Т., Распутін В.В., лікар - терапевт Хмелевська Т.А.. Старша медична сестра відділення Спрут О.А., в штаті 25 медичних сестер та 26 молодших медичних сестер. На базі стаціонару працює доцент кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова, обласний позаштатний спеціаліст УОЗ та К Кривецький В.Ф..

На теперішній час відділення розгорнуте на 40 ліжках, містить 2 операційні, чисту і гнійну перев’язувальні, палату інтенсивної терапії, рентгенкабінет, фіз.кабінет, маніпуляційний кабінет, обладнане апаратурою та хірургічним інструментарієм, в тому числі – відеоторакоскопічною стійкою, сучасною наркозною апаратурою, засобами моніторингу, системою аварійного електропостачання, з чітко налагодженою схемою невідкладного медикаментозного постачання.

Колектив активно співпрацює з фахівцями суміжних служб: променевої та функціональної діагностики, ендоскопічним відділенням.

Основними напрямами роботи відділення є хірургія гнійних захворювань і доброякісних новоутворень легенів і плеври, лікування травматичних уражень органів грудної клітки, пластична хірургія магістральних дихальних шляхів, стравоходу, захворювання середостіння і діафрагми. Завдяки впровадженню передових лікувальних методик досягнуто низького рівня летальності при гангрені легень, медіастиніті, розривах стравоходу, важкій торакотравмі.

Останні роки характеризуються переміщенням акцентів у хірургічній роботі в бік реконструктивних та пластичних операцій. У клініці виконуються втручання найвищої категорії складності: резекції трахеї і бронхів (бронхопластичні операції) при стенозах і новоутвореннях, різні варіанти езофагопластики, корекція дефектів діафрагми при грижах, релаксації, розривах, проводяться радикальні операції на легенях (пульмонектомії, лобектомії, сегментарні резекції, енуклеації кіст і доброякісних пухлин). Широко впроваджені втручання на стравоході та стравохідно-шлунковому переході при дивертикулах, ахалазії, ускладненнях шлунково-стравоходного рефлюксу, рубцевих стенозах різного походження.

В лікувальному процесі активно застосовуються мініінвазивні методики, як традиційні (бужування стравоходу, кардіодилатація), так і базовані на сучасних технологіях (відеоторакоскопія та відеоасистовані втручання), причому не лише в діагностичному, а й у лікувальному аспекті. Цьому сприяє проведена реконструкція приміщень та поповнення матеріально-технічної бази.

Результати роботи підсумовані в 6 кандидатських дисертаціях, великій кількості публікацій, 11 патентах на винаходи, 7 рацпропозиціях.

Співробітники

лікар-хірург
лікар-хірург
лікар-хірург
лікар-хірург
лікар-хірург
лікар-хірург
лікар-хірург
лікар-хірург
лікар – терапевт
старша медична сестра
торакальний хірург